تغییر دیدگاه تحقیق و مدیریت در تولیدات کشاورزی


تهران – ایرنا – معاون امور کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه انتقال فناوری باید در سطح مزرعه و کشاورز انجام شود، گفت: نگاه پژوهشی و اجرایی در تولید محصولات کشاورزی، سبزی و صیفی باید اصلاح شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968799/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار