تفاهم نامه همکاری منابع طبیعی با وزارت دفاع برای کاشت یک میلیارد اصله درخت منعقد شد


تهران- ایرنا- وزارت جهاد کشاورزی از امضای پروتکل همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با وزارت دفاع برای کاشت یک میلیارد اصله درخت خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035676/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار