تمامی زمین های کشاورزی کشور به دولت سیزدهم واگذار می شود


بیرجند – ایرنا – معاون بهره برداری و حفظ یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور می گوید: در دولت سیزدهم تمام اراضی کشاورزی واگذار می شود و این طرح را با جدیت دنبال می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955031/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار