تمامی زمین های کشاورزی کشور تا پایان دولت سیزدهم واگذار می شود


قزوین- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی می گوید: تمامی اراضی کشاورزی کشور تا پایان کار دولت سیزدهم با برنامه های تدوین شده توسط قوای مجریه و قضاییه و حمایت مجلس سند یک صفحه ای دریافت می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990429/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار