تنش گرمایی و کاهش قابل توجه دما از روز جمعه / خسارت به کشاورزی و سرمازدگی شاخه ها


تهران – ایرنا – سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی کشاورزی از نفوذ توده هوای سرد به دنبال تنش گرمایی و کاهش محسوس دما در 18 استان کشور از روز جمعه خبر داد. سرمازدگی جوانه ها را به دنبال دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068057/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار