تنظیم بازار چای را به بخش خصوصی بسپارید


تهران – ایرنا – معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار چای به بخش خصوصی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024127/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار