تنظیم بازار کرمان; پیگیری فروش اینترنتی لاستیک و بررسی کمبود مرغ در جنوب استان


کرمان – ایرنا – چهارمین کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در سال جاری با بررسی 2 موضوع تولید و توزیع مرغ و ادامه فروش اینترنتی لاستیک مرغ در راستای ساماندهی بازار همراه بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104745/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار