تنوع سبد سموم شیمیایی با خطر کم، سموم با کیفیت بالا با حداقل ماندگاری


تهران- ایرنا- رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از رویکرد این سازمان در تنوع بخشیدن به سبد سموم شیمیایی با سموم کم خطر و مرغوب با حداقل ماندگاری خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015628/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار