توسعه اقتصاد دریایی یکی از مهمترین راهبردهای شیلات کشور است


خرم آباد – ایرنا – رئیس سازمان شیلات ایران گفت: نیاز به توسعه اقتصاد دریامحور با هدف رونق فعالیت های ماهیگیری، افزایش اشتغال و درآمد در کشور احساس می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101389/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار