توسعه صندوق های سرمایه گذاری در کشاورزی از طریق دانش بنیان

وی گفت: مسئولان وزارتخانه باید نگاه خود را به شرکت های مادر و صندوق های تخصصی تغییر دهند و عملکرد صندوق ها مشمول فعالیت مسئولان شود.

مهدی دوست، ساماندهی تخصیص بهینه منابع صندوق؛ تغییر مدل تخصیص منابع دولت؛ هم افزایی داخلی و خارجی؛ سازماندهی و تقویت زنجیره های ارزش در بخش کشاورزی؛ توسعه بخش کشاورزی از طریق همکاری با شرکت های هلندی و تحقیق و توسعه. تنوع بخشی به فعالیت های صندوق که در حال حاضر عمدتا تسهیلات ارائه می کند. انجام امور بازرگانی و صادرات محصولات کشاورزی اعضای صندوق. مشارکت در بازار سرمایه و بورس؛ و با استفاده از مزیت‌های نسبی صندوق‌های حمایتی کشاورزی، 9 رویکرد برای توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی گفت: با توجه به برنامه های حمایتی دولت، توسعه صندوق های سرمایه گذاری برای تمامی بخش های کشاورزی از طریق بنگاه های دانش بنیان باید مورد توجه قرار گیرد.

باید بگویم؛ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی از اعضای جلسه خواست تا پیشنهادات خود را تا قبل از 30 آبان ماه به صورت کتبی به شرکت مادر تخصصی ارسال کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930540/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7

در این جلسه قربان میربیگ رئیس توسعه بازرگانی و ارتقای بهره وری نیز خلاصه ای از وضعیت فعلی صندوق ها را ارائه کرد.

تنی چند از مدیران کل صندوق های استانی، نمایندگان دولت در این صندوق ها و اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی در خصوص بررسی فعالیت صندوق ها و پیشنهادات رئیس هیئت مدیره به تبادل نظر پرداختند. مدیریت و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «حسین مهدی دوست» در این وبینار که با حضور مسئولان این شرکت تخصصی برگزار شد، سیاست ها و برنامه های صندوق توسعه بخش کشاورزی را تشریح کرد. شرکت مادر و مدیران کل و نمایندگان صندوق های ملی و استانی با اشاره به اینکه با توجه به مقتضیات زمان باید نحوه عملکرد صندوق ها، تشکیلات و تخصیص منابع تغییر کند، اعلام کرد. : محوری ترین ماموریت صندوق توسعه کمی و کیفی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار