توسعه طرح کشت قراردادی 40 هکتار پنبه از اراضی تهران

وی ادامه داد: همچنین با توجه به لزوم ترویج کشت پیمانی پنبه، مرکز تحقیقات کشاورزی، آموزش و منابع طبیعی استان تهران تصمیم گرفت برنامه ریزی لازم را برای کشت حداقل 40 هکتار از اراضی کشاورزی استان انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84949500/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86به گزارش روز دوشنبه ایرنا از جهاد کشاورزی استان تهران، «جبرئیل برادی» از برگزاری جلسه برنامه ریزی کشت پنبه در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت با اجرای الگوی کشت، رهبری جهاد کشاورزی در ورامین، ری و اسلامشهر مجبور به یافتن پتانسیل و ترویج کشت قراردادی پنبه در محدوده جغرافیایی خود شدند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار