توسعه مزارع زعفران یکی از برنامه های اولویت دار جهاد کشاورزی کردستان است


سنندج – ایرنا – مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: توسعه مزارع زعفران یکی از برنامه های اولویت دار در حوزه گیاهان دارویی در استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956317/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار