توسعه و احیای هدفمند منابع طبیعی با استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها


تهران – ایرنا – معاون حفاظت اراضی و بازرگانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: استفاده از ظرفیت بنگاه های دانش بنیان برای هوشمندسازی، شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و طبیعی حائز اهمیت است. منابع و اجرای برنامه احیا و غنی سازی مراتع.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992973/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار