توسعه کشت توت فرنگی در ایران حاصل تلاش توت فرنگی کاران کردستان است
سنندج-ایرنا-سنندج-ایرنا- معاون امور باغبانی وزیر امور باغبانی توسعه کشت توت فرنگی در ایران را حاصل زحمات فراوان توت فرنگی کاران استان کردستان دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122489/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار