توصیه های سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به کشاورزان و باغداران


اردبیل-ایرنا سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با توجه به هشدار نارنجی هوای استان به کشاورزان و باغداران استان توصیه هایی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079054/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار