تولید بیش از ۱۱۶ هزار تن برگ سبز چای/ پرداخت ۸۱۳ میلیارد تومان به چایکاران


تهران – ایرنا – رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون خرید برگ سبز چای به بیش از 116 هزار تن رسیده است، گفت: تاکنون بیش از 813 میلیارد تومان معادل 85 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954491/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B8%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار