تولید 61 هزار تن میگو از 5 استان کشور صادر می شود / 60 درصد میگوی پرورشی


تهران – ایرنا – معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران گفت: امسال 61 هزار تن میگو از پنج استان کشور برداشت شد که نسبت به سال گذشته حدود 5 درصد افزایش داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007342/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B6%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار