تولید 90 درصد کودهای کشاورزی در کشور در سال گذشته


تهران – ایرنا – پیشرو در خودکفایی کود کشاورزی گفت: در سال 1401 توانستیم 90 درصد کودهای کشاورزی را در داخل کشور تولید کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080156/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار