توییتر را ترک کنید؟ در اینجا چیزی است که دیگر پلتفرم های رسانه های اجتماعی ارائه می دهندمنبع: https://www.newscientist.com/article/mg25634160-900-leaving-twitter-heres-what-other-social-media-platforms-offer/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار