تکمیل سدهای معیشتی نیمه تمام رونق اقتصاد روستایی استان اردبیل


اردبیل – ایرنا – توسعه و تکمیل سدهای معیشتی نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصاد کشاورزی و بقای روستاییان دارد. سال گذشته بر اساس مصوبه سفر رئیس جمهور، هفت سد معیشتی در استان اردبیل به بهره برداری رسید و تا خرداد ماه امسال نیز 2 سد معیشتی دیگر در اختیار بهره برداران روستایی قرار می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064287/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار