تکمیل پایاب خداآفرین زمینه افزایش 800 هزار تنی محصولات کشاورزی را فراهم می کند.


اردبیل – ایرنا – معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به درصد پیشرفت سد خدآفرین گفت: با بهره برداری از این سد 800 هزار تن به تولید محصولات زراعی استان اضافه می شود. این پروژه.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026147/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار