تکمیل پروژه های نیمه تمام آب و خاک در اولویت دولت سیزدهم است


تهران- ایرنا- معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: اولویت دولت سیزدهم تکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه آب و خاک است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073483/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار