ثبات قیمت روغن خوراکی در بازار / عرضه 400 هزار تن روغن در بازار


تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنایع روغن نباتی کشور از ثبات قیمت روغن خوراکی در بازار خبر داد و گفت: نه تنها مشکلی در تامین روغن خام و تولید و توزیع روغن خوراکی در بازار نداریم، بلکه مشکلی خواهیم داشت. همچنین بازار باثباتی برای آینده داشته باشید.”


منبع: https://www.irna.ir/news/85139080/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار