ثبات قیمت گوشت قرمز در بازار/ نیاز پایتخت به 13 هزار و 500 تن گوشت قرمز


تهران – ایرنا – رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گوشت قرمز مورد نیاز استان تهران را در حال تامین دانست و گفت: کل نیاز ماهیانه پایتخت به گوشت قرمز 13 هزار و 500 تن است که باعث آرامش بازار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164223/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار