ثبت نام درخواست رسمی متقاضیان اجرای زراعت پیمانی آغاز شد

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از راه اندازی صندوق ضمانت نباتات قراردادی برای حمایت از قراردادها خبر داد و گفت: تامین مالی این صندوق را با مبلغ اولیه 100 میلیارد تومان ادامه می دهیم.

خالدی بررسی متقاضیان بخش خصوصی برای کشت قراردادی را یکی از وظایف اصلی کارگروه ملی کشت پیمانی خواند و ادامه داد: در این کارگروه صلاحیت و صلاحیت متقاضیان بخش خصوصی برای کشت قراردادی بررسی و پیگیری می شود.

بر این اساس، بر اساس این گزارش، کارگروه ملی کشت قراردادی با دستورالعمل اجرایی توسعه کشت پیمانی و معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی رئیس جمهور و مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد و جهاد کشاورزی تشکیل شد. کشاورزی به عنوان رئیس و دبیر این کارگروه ملی و نمایندگانی از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی و منابع کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سازمان اصناف و منابع طبیعی کشور، کمیته کشاورزی و آب ایران، شرکت مادر تخصصی حامی توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و بخش خصوصی در حوزه فرهنگی آنها اعضای این کارگروه هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947510/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

ایجاد صندوق ضمانت فرهنگ قراردادی

ادامه حمایت مالیاتی و بیمه ای برای توسعه کشاورزی قراردادی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این کارگروه در راستای سیاست گذاری و تصمیم گیری برای اجرای کشاورزی پیمانی به ویژه با محوریت تولید در مناطق مختلف کشور اقدام خواهد کرد.

وی گفت: با ارائه درخواست رسمی برای اجرای زراعت پیمانکاری بخش خصوصی و بررسی درخواست متقاضیان در کارگروه ملی کشاورزی پیمانی، مجریان واقعی شناسایی خواهند شد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ثبت درخواست رسمی از متقاضیان بخش خصوصی و شرکت های پشتیبانی اجرای کشاورزی پیمانی از هفته گذشته آغاز شده است.

خالدی استفاده از ظرفیت و جهت‌گیری برخی سیاست‌های دولت و حمایت از کشاورزی قراردادی از جمله حمایت مالی، بیمه و تضمین قراردادهای مربوط به کشاورزی پیمانی را از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در این کارگروه برشمرد.

در حال بررسی بسترهای کارآفرینان متقاضی کشاورزی قراردادی است و در این راستا تعدادی بستر به کارگروه ملی کشاورزی قراردادی ارسال شده است و این کارگروه از بسترهای متنوع برای شفاف سازی و توسعه مدرن استقبال می کند. کشاورزی قراردادی کشاورزی.

به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، محمد خالدی افزود: این فرم ساده و حاوی سوالاتی در مورد وضعیت فعلی متقاضیان و برنامه اجرای آتی کشاورزی قراردادی و درخواست بخش خصوصی است. و یا پس از تکمیل فرم ثبت اولیه شرکت، شرکت های پشتیبانی. caps.ir/cf با حضور خود داوطلبان در کارگروه کشاورزی عمومی قراردادی بررسی می شود.

وی گفت: کارگروه ملی زراعت پیمانکاری همچنین مسئولیت پیگیری درخواست رسمی متقاضیان بویژه در حوزه منابع مالی بانک های مختلف، هماهنگی بین بخش های تخصصی و معاونت های وزارت جهاد کشاورزی و جهاد کشاورزی را بر عهده دارد. -هماهنگی آژانس یا صدور مجوزهای لازم برای اجرای کشاورزی قراردادی.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار