ثبت 90 درصد اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با پیگیری های قانونی در سامانه کاداستر


شهرری – ایرنا – با پیگیری های دادگستری کل استان و شورای حمایت از حقوق استان تهران بیش از 90 درصد اراضی ملی و منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست استان تهران در کاداستر به ثبت رسید. سامانه و اسناد ملکی آنها به صورت مرزی صادر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072711/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار