جایگاه جهانی ایران در حوزه فناوری و نوآوری ۶۷ پله افزایش یافته است


کرج – ایرنا – معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بر اساس اعلام موسسه شاخص جهانی نوآوری، جایگاه جهانی ایران در حوزه فناوری و نوآوری از سال 2014 تاکنون 67 پله ارتقا یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969131/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B7-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار