جایگزین «قیمت تضمینی» مرغ با «خرید تضمینی»/ حضور اتحادیه در تعیین قیمت


تهران – ایرنا – مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش دهندگان گوشت طیور کشور قیمت تضمینی مرغ را به جای خرید تضمینی اعلام کرد و گفت: اتحادیه در تعیین قیمت موثر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006490/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار