جذب ۴۰۰ نفر فوق دکترا در مراکز تحقیقاتی زراعی


تهران – ایرنا – رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جزئیات جذب 400 دانش آموخته دکتری رشته کشاورزی در 23 مرکز تحقیقاتی و پژوهشی سازمان تات را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123099/%D8%AC%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار