جشنواره توت فرنگی شیان آمیخته با موسیقی و باران + فیلم
سنندج-ایرنا- امسال باران بهاری میهمان جشنواره توت فرنگی در ژیان بود که موسیقی کردی بر شادی آن افزود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122718/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار