جمع آوری 13000 تن مرغ مازاد نژاد آرین از بازار


تهران – ایرنا – مدیرکل پشتیبانی مشاغل دامی کشور گفت: در 20 روز گذشته 13 هزار تن مرغ مازاد نژاد آرین از بازار جمع آوری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987044/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار