جنگل های شمال ظرفیت تامین نیمی از آب مورد نیاز کشور را دارند


کرج – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به وسعت 2 میلیون و 4 هزار هکتار از جنگل های شمال کشور گفت: این جنگل ها ظرفیت تولید نیمی از جنگل ها را دارند. آب مورد نیاز مردم کشور


منبع: https://www.irna.ir/news/84956679/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار