جهاد سازندگی منحل شد نه ادغام!


تهران- ایرنا- معاون فرهنگی و اجتماعی توسعه روستایی و مناطق محروم کشور انحلال جهاد سازندگی و تشکیل شورای جهاد سازندگی با هدف رسیدگی به روستاهای محروم را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143571/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار