«جهش تولید در مناطق خشک کشور» با افزایش 60 درصدی سطح زیرکشت در سال جاری


مراغه – ایرنا – رئیس پژوهشکده کشاورزی دیم کشور طرح “تولید جهشی در دیم های کشور” را در دومین سال اجرای خود دانست و گفت: این طرح در سال زراعی 1401 تا 1402 در سطح کشور اجرا می شود. 4.2 میلیون هکتار که در مقایسه با سال زراعی قبل حدود 60 درصد افزایش نشان می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957492/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار