حتی یک گرگ مرده برای ترساندن خوک کافی است

گونه های طعمه بسته به حضور یا عدم حضور شکارچیان در محیط خود رفتار متفاوتی دارند و با دقت در جهان خود حرکت می کنند تا خطر خورده شدن را کاهش دهند. حیوانات مرده همچنین می توانند علامت دهند که یک شکارچی ممکن است در نزدیکی آن باشد، بنابراین برخی از طعمه ها از لاشه اجتناب می کنند. اما کمی شناخته شده است …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2370219-even-a-dead-wolf-is-enough-to-scare-a-pig/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

گرازها حتی از گرگ مرده هم می ترسند

گرازها حتی از گرگ مرده هم می ترسند

شاتر استوک/مارتین پروچازکاچ

گرازها هنوز هم می توانند توسط یک گرگ مرده بترسند. شکارچیان راس نه تنها برای طعمه ترسناک هستند، بلکه به نظر می رسد لاشه آنها می تواند ترسی ایجاد کند که سایر حیوانات مرده نمی توانند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار