حمایت از توسعه گلخانه ها و رشد تعرفه صادراتی محصولات آبخوان در بودجه 1402


تهران-ایرنا- سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: افزایش عوارض صادراتی محصولات آب پایه و حمایت از گلخانه ها و کلنی های کشاورزی دو اقدام مهم دولت در لایحه مالی سال آینده برای مقابله با بحران آب و حمایت از تولید محصولات کشاورزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002575/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار