حمایت از خرید مرغ مازاد در کردستان به 310 تن رسید


سنندج – ایرنا – مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام کردستان گفت: میزان حمایت از خرید مرغ مازاد در استان توسط این شرکت برای تعادل قیمت و حمایت از تولیدکنندگان در سال جاری به 310 تن رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980784/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار