حمایت بیمه ای وزارت جهاد کشاورزی از طرح افزایش تولید در مناطق خشک


تهران – ایرنا – عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی جدید حمایتی به ازای هر هکتار زمین کشاورزی 50 هزار تومان در قالب طرح افزایش تولید دیم در سال زراعی جاری برای کمک به کشاورزان پرداخت می کند. حق بیمه خود را پرداخت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972794/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار