حمایت مجلس از ترویج بیمه کشاورزی در لایحه مالی 1402


تهران – ایرنا – رئیس کمیسیون کشاورزی شورای اسلامی با بیان اینکه باید از تولیدکنندگان جوانی که در حوزه کشاورزی پیشتاز هستند حمایت شود، گفت: مجلس از ترویج بیمه کشاورزی در طرح قانون مالی 1402 حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047264/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار