خروج از کشاورزی سنتی نیازمند تولید فناورانه است


اردبیل-ایرنا- رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل گفت: توسعه اکوسیستم فناوری کشاورزی و منابع طبیعی امری اجتناب ناپذیر است و اگر بخواهیم از کشاورزی سنتی خارج شویم چاره ای نداریم. اما برای استفاده از تولید تکنولوژیک.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047012/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار