خرید گندم از 100 هزار میلیارد تومان گذشت


تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: خرید تضمینی گندم از کشاورزان کشور از مرز 100 هزار میلیارد تومان عبور کرده است و این مبلغ برای خرید 6 میلیون و 878 گندم به تولیدکنندگان گندم پرداخت می شود. هزار تن گندم


منبع: https://www.irna.ir/news/85174910/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار