خسارت پاییز چغندر قند به 50 میلیون تن رسیدبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، پیمان حسدی افزود: با توجه به هزینه های تولید چغندر قند پاییزه، تولید آن در مزارع به صرفه نیست و عملکرد این محصول کمتر از 50 تن است. بنابراین باید از کشت در مزارع کم بازده خودداری شود.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی رعایت تاریخ کاشت در برداشت چغندرقند پاییزه را ضروری دانست و تصریح کرد: در صورت زمان مناسب برای کاشت گل محمدی به جای افزایش سطح زیر کشت، افزایش می یابد. بازده این محصول در واحد سطح باید به ترتیب روز باشد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته یک میلیون و 450 هزار تن چغندرقند پاییزه در کشور تولید شد، گفت: با احداث ظرفیت های جدید صنعتی در سال های آینده این تولید به پنج میلیون تن خواهد رسید و کسری شکر به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. تولید چغندر پاییزه جبران می شود.

حصادی اضافه کرد: در کشت بهاره چغندرقند افزایش عملکرد با اقدامات علمی و فنی دنبال می شود و به دنبال افزایش سطح زیر کشت نیستیم اما در کشت پاییزه این محصول به میزان بیشتری برای افزایش خروجی، برنامه توسعه فرهنگ در مناطق جدید در دستور کار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923777/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار