خشکسالی دلیل افزایش قیمت گوشت است


تهران – ایرنا – رئیس خانه اصناف ایران دلیل اصلی گرانی گوشت را خشکسالی دانست. چون محصول کافی نبود و غذا گران شد و نسبت به این شرایط گوشت ارزان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060753/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار