خمین در تولید گل های تخت و شاخه بریده در کشور حرفی برای گفتن دارد


خمین – ایرنا – عضو کمیسیون کشاورزی شورای اسلامی گفت: محلات اگرچه به عنوان تولیدکننده گل های تخت و شاخه بریده در کشور شناخته می شود، خمین در تولید این نوع گل نیز حرفی برای گفتن دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115385/%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار