خودکفایی و افزایش تولید گندم در هرمزگان با حمایت دولت


بندرعباس – ایرنا – گندم یکی از نیروهای مهم، ضروری و اصلی مردم کشور است و دولت مردمی اقدامات موثری را برای تولید و خودکفایی این محصول برای حمایت از تولیدکنندگان ملی در اجرای فرهنگ سازی و تضمینی انجام داده است. قراردادهای خرید


منبع: https://www.irna.ir/news/85085372/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار