داشبورد مدیریت هوشمند کوثر؛ برای اطلاعات دقیق تولید و آمار


تهران – ایرنا – آخرین روز از نمایشگاه مسئله محور دستاوردهای سازمان اقتصادی کوثر، داشبورد مدیریت هوشمند و کتاب هوشمند کوثر برای دریافت اطلاعات و آمار دقیق از میزان تولید و فروش رونمایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039453/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82

توسط احمد گل کار

احمد گل کار