دام در گلستان برای ایفای نقش در تامین امنیت غذایی پایدار نیاز به حمایت بیشتری دارد


گرگان – ایرنا – مراتع وسیع و زمین های حاصلخیز، نیروی کار متخصص و وجود زیرساخت های فراوان در زنجیره تولید دام از جمله توانمندی گلستان در ارتقای کیفیت محصولات دامی و افزایش بهره وری در حوزه دامپروری است که دستاورد این اهداف در راه تضمین امنیت غذایی بیشتر مورد حمایت قرار خواهند گرفت و این امر مستلزم استفاده از راهکارهای علمی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968691/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار