دبیر اتحادیه کشاورزی رودان نسبت به ضرر احتمالی لیموترش ها هشدار داد


بندرعباس – ایرنا – دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی رودان می گوید: در صورت تداوم وضعیت فعلی و فروش ریز آهک در بازار، باغداران این شهرک نیز در سال جاری متحمل ضرر خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145828/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار