دبیر ستاد امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدبه گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، طی حکمی از سوی ‘سیدجواد ساداتی نژاد’، شاهرخ رمضان نژاد به سمت مشاور وزیر و دبیر ستاد امنیت غذایی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است; امید است با همکاری و هماهنگی سایر معاونین وزیر، روسای ادارات مرکزی و سازمان های استانی و سایر مراجع ذیربط در انجام امور محوله موفق و موید باشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921223/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار