دبیر ستاد محرومیت زدایی: زیرساخت ها و پیری جمعیت از چالش های عمده عشایر در کشور است.


سمنان – ایرنا – دبیر ستاد محرومیت زدایی کشور گفت: ضعیف بودن زیرساخت ها و پیری جمعیت دو مشکل اساسی در موضوع عشایر است که باید مورد توجه قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057984/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار